Students » Bell Schedule

Bell Schedule

Richard R Green 
High School of Teaching
Bell Schedule for 2022-2023
Period Grades 9-12
 
1. 8:45 AM - 9:30 AM
 
Content Class
 
2. 9:33 AM - 10:18 AM
 
Content Class
 
3. 10:21 AM - 11:06 AM
 
Content Class
Announcements - 11:04 AM - 11:06 AM
 
4. 11:09 AM - 11:54 AM
 
Content Class
 
5. 11:57 AM - 12:42 PM
 
Content Class
Lunch for Grades 9 and 10
 
6. 12:45 PM - 1:30 PM
 
Content Class
Lunch for Grade 9
 
7. 1:33 PM - 2:18 PM
 
Content Class
Lunch for Grades 11 and 12
 
8. 2:20 PM - 3:05 PM
 
Content Class